SinaAmpholeish® / ژل موضعی سیناآمفولیش

 

 

مشخصات محصول

نام ژنریک:     آمفوتریسین ب
فرمولاسیون :   نانو لیپوزوم 
غلظت:       ۰.۴ درصد
شکل دارویی:   ژل موضعي
بسته بندی:    تیوب
دسته دارویی:   ضد قارچ

 

 


 

       آمفوتريسين ب موثرترين دارو براي درمان بيماريهاي قارچي و همچنين عفونتهاي تک ياخته اي مانند انگل ليشمانيا (Leishmania parasites) مي باشد. آمفوتريسين ب با اتصال به استرول غشاهاي سلولي و تشکيل منافذ و يا کانال‌هايي درآن، باعث تغييرات نفوذپذيري غشاي سلولي و نشت ترکيبات داخل سلولي به خارج و نهايتا مرگ و تخريب سلولها مي شود. تمايل آمفوتريسين ب براي اتصال به ارگوسترول که استرول اصلی غشاء قارچها و انگل ليشمانيا می باشد تقريبا ۱۰ برابر بيشتراز کلسترول که استرول اصلی غشاء سلولهاي پستانداران است می باشد. بنابراين در دوزهاي درماني، آمفوتريسين ب به صورت انتخابي روي سلولهاي قارچ و انگل  اثرات تخريبي دارد بدون اينکه آسيبي به سلولهاي انساني وارد کند.


       در بیماری سالک (Cutaneous Leishmaniasis ), محل رشد انگل لیشمانیا داخل ماکروفاژهای آلوده درقسمت درم پوست است. انگل لیشمانیا در داخل فاگولیزوزوم ماکروفاژها که pH اسیدی حدود ۵.۵ دارد، زندگی رشد و تکثیر می کند. بنابراين داروهايي كه بصورت موضعي براي درمان ليشمانيوز پوستي استفاده مي شوند بايد نه تنها قادر باشند تا از لايه شاخي پوست و اپيدرم عبور كنند و به ماكروفاژها در قسمت درم برسند بلکه بايد از غشاء ماكروفاژها و فاگوليزوزومهای داخل سیتوپلاسمی عبور كرده تا در مجاورت انگل قرار گيرند که این برای داروی آمفوتریسین B که یک مولکول بزرگ, آمفی پاتیک و نامحلول در آب است در اشکال دارویی موضعی معمول مثل پماد و کرم امکان پذیر نیست. سیناآمفولیش نانولیپوزومهای ۱۰۰ نانومتری انعطاف پذیر حاوی داروی آمفوتریسین B  است که پس از مصرف موضعی از لایه شاخه پوست عبور کرده و به اپیدرم و درم می رسند. در درم ماکروفاژهای آلوده که خصوصیت فاگوسیتیک دارند ذرات را بلعیده و سپس لیپوزومهای حاوی دارو در فاگولیزوزوم ماکروفاژها بوسیله آنزیمهای لیزوزومی مقاوم به اسید  تجزیه گردیده آمفوتریسین B آزاد می گردد که محل رشد و تکثیر انگل لیشمانیا می باشد و چون دارو مستقیما در مجاورت انگل لیشمانیا قرار می گیرد می تواند آنها را با کارایی زیاد از بین ببرد.


موارد مصرف:


درمان ليشمانيوز جلدي (سالک پوستي) نوع شهري (Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis)
درمان ليشمانيوز جلدي (سالک پوستي) نوع روستايي (Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis)
درمان عفونت های قارچی موضعی مکرر و مزمن از جمله درماتوفیت ها (Dermatophytes)

 

 

Copyright © 2022. All Rights Reserved