افتخارات و تقدیرنامه ها

 

 

دکتر محمود رضا جعفری

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهناز قمی

مدیر عامل


مسئول فنی

دکتر فاطمه محمدی


تیم تولید

مهندس علی رضا منتخبی


تیم مارکتینگ

دکتر سعادت

مدیر مارکتینگ و فروش

 

 

 

.